Giám định xăng dầu, chất hóa lỏng.Giám định xăng dầu, chất hóa lỏng.

• Giám định khối lượng hàng trong các két chứa trên tàu
• Giám định khối lượng hàng tại bồn chứa.
• Giám sát quá trình bơm hàng từ tàu vào bồn
• Giám định hầm chứa nhiên liệu, xe bồn
• Giám định tình trạng sạch sẽ của két chứa hàng t trên tàu
• Lấy mẫu hàng theo yêu cầu của khách hàng
• Phân tích mẫu theo các chỉ tiêu khách hàng yêu cầu
• Giám định hàng tổn thất.

image001