Chứng nhận an toàn chằng buộc hàng hóa, Lashing Certificate.

Kiêm tra, đánh giá tình trạng của các trang thiết bị chằng buộc như cáp, xích, tăng đơ, ma ní, polyester belt, composite..

Kiểm tra, tư vấn sắp xếp, phân bố hàng hóa lên container hay các phương tiện vận chuyển như tàu/ sà lan.

Kiểm tra tính toán lực chằng buộc theo các phương dọc, ngang để thỏa mãn được những yêu cầu về an toàn khi vận chuyển của tổ chức hàng hải thế giới IMO/CTU..