512 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCM City info@icivn.com

Lashing dự án điện gió Hòa Bình

Nối hàn NDT

 
   

KẾT QUẢ VÀ QUÁ TRÌNH