512 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCM City [email protected]

Lashing dự án Petrochemical Balikpapan -Indonesia

NỐI HÀN NDT

KẾT QUẢ VÀ QUÁ TRÌNH