512 Nguyen Van Tao, Nha Be District, HCM City info@icivn.com

Lashing dự án Petrochemical Balikpapan -Indonesia

NỐI HÀN NDT

KẾT QUẢ VÀ QUÁ TRÌNH