PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM

  • Phân tích mẫu theo yêu cầu của khách hàng
  • Sản phẩm nông nghiệp
  • Thức ăn cho người
  • Thức ăn chăn nuôi
  • Xăng dầu, gas, nhựa đường, chất hóa lỏng

Khoáng sản, kim loại…