Giám định máy móc thiết bị.
Giám định tình trạng
Giám định số lượng, chất lượng
Giám định xuất xứ
Giám định tính đồng bộ
Giám định chủng loại
Giám định nguyên nhân và mức độ tổn thất của máy móc thiết bị
Giám sát quá trình xêp/dỡ hàng